රුහුණුපුර ජල ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර සාර්ථකව අවසන් අදියරට

posted on: 30-11-2014

ලබන මස ජනපති අතින් ජනතා අයිතියට

රෝෂාන් ගුණසේකර – සූරිය වැව

මහින්ද චින්තන ඉදිරි දැක්ම යථාර්ථයක් කරමින් ගරු කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ සංකල්පයක් මත ඉදි කෙරුණු රුහුණුපුර ජල ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර නිමාවට පත් වී තිබෙනවා. මෙම ව්‍යපෘතිය මගින් වරාය, මත්තල ගුවන්තොටුපල, සූරියවැව ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය, හම්බන්තොට මාගම් රුහුණු සම්මන්ත්‍රණශාලාව, ඉඳිවීමට නියමිත ක්‍රීඩා හා තොරතුරු තාක්‍ෂණ ගම්මාන ආශ්‍රිත සියළු ව්‍යාපෘති සඳහා ද, හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ ජනගහනයෙන් 112000 කට මෙම ව්‍යාපෘතිය මගින් පානීය ජලය සැපයීමට නියමිතය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය අදියර 2ක් හරහා ක්‍රියාත්මක කෙරේ. පළමු අදියර ජලය ලබා ගැනීම රිදියගම ජලාශය හරහා සිදුවේ. දිනකට ජලය ඝන මීටර් 17500 ක ජල ධාරිතාවක් ලබාදීමට සැලසුම් කර ඇති අතර මේ සඳහා ඇස්තමේන්තු මුදල රුපියල් මිලියන 13131.32 කි. රුපියල් මිලියන 8500 ක් කොරියානු රජය ණය ආධාර මත ලබාදී ඇති අතර ඉතිරිය ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් දරනු ලැබේ. මෙම ව්‍යාපෘතිය ලබන මස අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් ජනතා අයිතියට පත් කිරීමට නියමිතය.

Latest Video

Development Map