හම්බන්තොට‍ පවුල් 2700 කට රන්බිම ඔප්පු

posted on: 29-11-2014

රෝෂාන් ගුණසේකර – සූරිය වැව

හමබන්තොට ප්‍රදේශයේ පවුල් 2700 කට රන්බිම ඔප්පු ලබාදීම හම්බන්තොට පරිපාලන සංකීර්ණයේදී ගරු කථානායක චමල් රාජපක්‍ෂ මැතිතුමාගේ සුරතින් 2014.11.29 දින සිදු කරන ලදි. ඒ අවස්ථාවේදී කුකුල් පාලනය, විසිතුරු මල් වගාව, විසිතුරු මත්ස්‍ය වගාව ආදී වූ ස්වයං රැකියා ලාභීන් හට මුදල් චෙක්පත් ද එතුමා අතින් ලබාදෙන ලදි. මේ අවස්ථාවට හම්බන්තොට නගරාධිපති එරාජ් රවීන්ද්‍ර , හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්. සී. සොයිසා, හම්බන්තොට ප්‍රාදේශීය ලේකම් ශිරෝමී ජීවමාලා, යන මහත්ම මහත්මීන් සහභාගී විය.

Latest Video

Development Map